Edictes

Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1400 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte simplificat per a la construcció d'una passera sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 552 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de la modificació núm. 2 del POUM de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 551 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del POUM de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 443 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9397 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9231 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7617 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 129-0 Edicte: 4394 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Acceptació de l'encomana de gestió dels ajuntaments de Campdevànol i Sant Pau de Segúries
Exercici: 2020 Bop: 120-0 Edicte: 3962 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 119-0 Edicte: 4010 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Extracte en la BDNS de la convocatòria 511098 de subvencions als veïns del municipi per al foment de les activitats de comerç i serveis perjudicades per la COVID-19