Edictes

Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4365 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació definitiva del "Projecte simplificat per a la construcció d'un pas sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries"
Exercici: 2021 Bop: 99-0 Edicte: 4243 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte simplificat per a la construcció d'una passera sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries (modificació de maig de 2021)
Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3831 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació del conveni de delegació de competències dels sistemes de sanejament en alta del nucli de la Ral del municipi de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1400 CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS - Aprovació inicial del projecte simplificat per a la construcció d'una passera sobre el riu Ter a Sant Pau de Segúries, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 552 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de la modificació núm. 2 del POUM de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 551 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial de la modificació núm. 1 del POUM de Sant Pau de Segúries
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 443 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Exposició pública de la modificació de l'Ordenança aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9397 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9231 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 208-0 Edicte: 7617 AJUNTAMENT DE SANT PAU DE SEGÚRIES - Aprovació inicial del pressupost, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per al 2021