Aprovació del nou Nomenclator actualitzacio carrer Fonoses- Solana del Tell

El Ple de 13-01-2020 ha aprovat:

  1. L’Estudi Tècnic elaborat pels serveis tècnics municipals sobre la denominació i numeració dels vials i espais públics del carrer Fonoses-Solana del Tell, de Sant Pau de Segúries
  2. Obrir un període d’informació pública veïnal d’un mes, al Web municipal, taulers d’edictes i lloc de màxima concurrència de la població.
  3. El nomenclàtor quedarà definitivament aprovat en cas que no es presentin al·legacions, l’endemà de la fi de la informació pública i s’acreditarà amb certificat de Secretaria.
  4. Un cop aprovat definitivament s’enviarà a les Administracions i entitats afectades (INE, Cadastre, Correus, Departament d’Interior, Delegació del Govern a Girona) a l’efecte corresponent.
  5. Plànol actualització denominació del carrers i números del sector Fonoses- Solana del Tell